สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
ระบบลงทะเบียนและสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ : 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996 E-mail : webmaster@niets.or.th Version 2017.1219 (171)