สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
ระบบลงทะเบียนและสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996 E-mail: webmaster@niets.or.th